Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 18, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÂN BẰNG VÀ ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ CỦA ĐỒNG LÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ.

Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lâm Thị Mỹ Ngọc

Tóm tắt


Than sinh học có nguồn gốc từ chất thải chăn nuôi hiện đang thu hút nhiều sự chú ý về tiềm năng hấp phụ để xử lý môi trường. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát cơ chế loại bỏ Cu2+ khỏi dung dịch nước của than sinh học có nguồn gốc từ phân bò như một chất hấp phụ. Than sinh học được điều chế ở các nhiệt độ 300, 450 và 600 °C, các tính chất hóa lý của than như hàm lượng hữu cơ TOC, pH, pHpzc, số nhóm chức H+ và OH- đã được xác định. Than sau thu được cho cân bằng với dung dịch Cu2+ ở nhiều nồng độ khác nhau, dao động 0-360 mg/L trong khoảng 12 giờ. Các đường đẳng nhiệt hấp phụ Cu2+ của than được điều chế ở 300 và 450 °C phù hợp với mô hình Langmuir hơn, trong khi mô hình Freundlich phù hợp hơn cho than được điều chế ở 600 °C. Khả năng hấp phụ tối đa của Cu2+ cho than điều chế ở 300, 450 và 600 °C lần lượt là 12,2; 21,8 và 21,6 mg/g. Khảo sát động học cho thấy quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng sau 5 giờ và mô hình động học giả bậc 2 là phù hợp để giải thích động học quá trình hấp phụ Cu2+ lên than sinh học. Kết quả chỉ ra rằng phân bò là chất thải có thể được chuyển đổi thành than sinh học có giá trị như một chất hấp phụ để loại bỏ độc tính Cu2+ khỏi môi trường nước.

Từ khóa: Cân bằng và động học, hấp phụ Cu2+, phân bò, than sinh học. 

Toàn văn: PDF