Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 17, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (Passiflora incarnate)

Lê Trung Thiên, Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường, Hoàng Quang Bình, Hồ Nam Chiến

Tóm tắt


Vỏ chanh dây được tách từ quả chanh dây trong quá trình chế biến và là phụ phẩm của ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của xử lý siêu âm đến hiệu quả thu nhận hợp chất polyphenol và anthocyanin từ vỏ chanh dây tím. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly bao gồm: loại dung môi, tỷ lệ dung môi/nước, thời gian siêu âm, mật độ năng lượng siêu âm và tỷ lệ nguyên liệu/hệ dung môi. Hàm lượng polyphenol được xác định bằng phương pháp so màu, hàm lượng anthocyanin được xác định bằng phương pháp pH vi sai. Kết quả cho thấy, dung môi trích ly ethanol, tỷ lệ ethanol/nước là 75/25 (v/v), thời gian siêu âm 10 phút, mật độ năng lượng siêu âm 1,5 (W/g), tỷ lệ nguyên liệu/dung môi là 1/20 (g/mL) cho hàm lượng polyphenol và anthocyanin đạt cao nhất lần lượt là 13,41 (mg GAE/g DW) và 3,59 (mg/g DW). Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp các thông tin một cách có hệ thống về các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình trích ly polyphenol và anthocyanin, nâng cao giá trị của quả chanh dây tím và giảm ô nhiễm môi trường do vỏ chanh dây tím gây ra.

Từ khóa: Chanh dây, Passiflora incarnate, polyphenol, anthocyanin, siêu âm.


Toàn văn: PDF