Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 17, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CẮT ẢNH TỰ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THẺ SINH VIÊN

Nguyễn Văn Lễ, Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Văn Vinh

Tóm tắt


Hình ảnh người trên các dạng thẻ như thẻ sinh viên, thẻ học sinh, thẻ nhân viên... là một trong những thành phần quan trọng để nhận diện người. Hiện nay, cách phổ biến để xử lý các hình thẻ này là cắt thủ công trên các phần mềm xử lý đồ họa (Adobe Photoshop, Corel, MS Paint,…) dẫn đến mất nhiều thời gian khi xử lý tập ảnh lớn và chưa có căn cứ để xác định vị trí của đối tượng bên trong ảnh. Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp kết hợp thuật toán phát hiện khuôn mặt và thuật toán phát hiện biên để cắt ảnh thẻ tự động theo tỷ lệ kích thước 3:4. Trong đó, vị trí đối tượng bên trong ảnh được tính sao cho cách đều 2 biên dọc và cách biên ngang phía trên của vùng cắt một khoảng cách phù hợp. Phương pháp đề xuất thử nghiệm trên tập ảnh có nền đồng nhất đạt được tỷ lệ chính xác cao.

Từ khóa: Phát hiện khuôn mặt, biên Canny, cắt ảnh, cắt ảnh tự động, phát hiện biên.


Toàn văn: PDF