Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 13, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN SINH TRƯỞNG CỦA Dendrobium lituiflorum Lindl. VÀ Dendrobium Shavin White

Lê Thị Thúy, Trần Thị Anh Thoa

Tóm tắt


Lan là một loài hoa được ưa chuộng về cả giá trị tinh thần và kinh tế. Trong đó phải kể đến hai giống lan Hoàng thảo Dendrobium lituiflorum Lindl. và Dendrobium Shavin White là những loài lan đẹp và quý. Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED (light emitting diode) trắng, đỏ và xanh lên quá trình sinh trưởng của hai giống lan trên trong điều kiện nuôi cấy in vitro và tỷ lệ sống sót của 2 loại lan này khi chuyển ra ngoài vườn ươm đã được khảo sát trong nghiên cứu này. Sau 60 ngày nuôi cấy ở điều kiện in vitro, ánh sáng đèn LED đỏ là nguồn sáng thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của hai loài lan này. Cây con in vitro của 2 loài lan này được nuôi cấy dưới đèn LED đỏ cho tỷ lệ sống trên giá thể dớn đạt cao nhất là 66,67% đối với Dendrobium lituiflorum Lindl. và 88,89% đối với Dendrobium Shavin White sau 30 ngày trồng ở ngoài vườn ươm.

Từ khóa: Dendrobium lituiflorum Lindl., Dendrobium Shavin White, in vitro, LED


Toàn văn: PDF