Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH THÁI ĐỂ XỬ LÝ DINH DƯỠNG TỪ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

Võ Đình Long, Nguyễn Công Cẩn, Trần Xuân Minh, Kim Thành Tiếng, Mai Tuấn Anh

Tóm tắt


Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có 74 cơ sở chế biến tinh bột sắn với hơn 30% số cơ sở có quy mô nhỏ. Nước thải sau xử lý từ các hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở chế biến tinh bột sắn tại tỉnh thường vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thông số tổng N. Từ những năm 1990, việc sử dụng thực vật để xử lý nước thải đã thu hút được nhiều sự quan tâm, nhất là đối với nước thải giàu các chất hữu cơ. Bằng việc bố trí các thí nghiệm vận hành theo mẻ và vận hành liên tục, nhóm nghiên cứu thu được kết quả Tổng N và COD sau xử lý đạt giới hạn cho phép cột A theo QCVN 63:2017/BTNMT khi lượng cây chuối nước (Heliconia psittacorum Sessé) được bố trí với mật độ 20% với thời gian lưu nước 5 ngày.

Từ khóa: Tổng nitơ, cây chuối nước, nước thải, tinh bột sắn.


Toàn văn: PDF