Tạp chí khoa học công nghệ và thực phẩm, T. 19, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DẠNG ANION BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV/VIS VỚI THUỐC THỬ DIMIDIUM BROMIDE

Trần Nguyễn An Sa, Đoàn Thị Phương Lan, Nguyễn Quốc Thịnh, Lê Thị Kim Thoa, Lê Thị Kim Anh

Tóm tắt


Nội dung nghiên cứu của báo cáo là khảo sát các điều kiện tối ưu trong quy trình xác định chất hoạt động bề mặt (CHĐBM) anion bằng phương pháp quang phổ UV/VIS với thuốc thử là thuốc nhuộm cation dimidium bromide (DMB). Thực nghiệm cho thấy DMB phản ứng ghép cặp với các CHĐBM anion (LAS, SLES, SLS) tạo thành các muối có màu hồng đỏ tan trong nước, các muối này hấp thu cực đại trong khoảng 513-514,5 nm. Kết quả khảo sát thu được pH phù hợp trong khoảng 8,5-12,5 với tỷ lệ CHĐBM: DMB là 1:24, MDLS = 0,056 mM cho LAS và tỷ lệ (1:18), MDLS = 0,046 mM, MDLS = 0,048 cho SLES, SLS. Kết quả khảo sát độ lặp ((%) RSD < 5,3%) và độ đúng ((%) H = 90-103%) trong tất cả các lần thử trên mẫu CHĐBM đều nằm trong giới hạn cho phép. Kết quả so sánh bằng SPSS cho thấy, kết quả phân tích trên mẫu CHĐBM theo phương pháp chuẩn độ 2 pha (ISO 2271:1989) và phương pháp xây dựng tương đồng về mặt ý nghĩa thống kê (với p < 0,05).

Keywords: Chất hoạt động bề mặt, dimidium bromide, linear alkylbenzene sulfonate, sodium lauryl ether sulfate, phương pháp quang phổ UV/VIS, sodium dodecyl sulfate.


Toàn văn: PDF