Chi tiết về Tác giả

Bình, Hoàng Quang Trường Đai học Nông lâm TP.HCM

  • T. 17, S. 1 (2018) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (Passiflora incarnate)
    Tóm tắt  PDF