Chi tiết về Tác giả

Bát, Nguyễn Khắc

  • T. 19, S. 2 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HẢI DƯƠNG, MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN SỰ PHÂN BỐ VÀ BIẾN ĐỘNG NGUỒN LỢI HẢI SẢN Ở VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ
    Tóm tắt  PDF