Chi tiết về Tác giả

Út, Từ Văn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

  • T. 15, S. 1 (2018) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU TẠO CHỒI IN VITRO CÂY HOA HỒNG TỶ MUỘI (Rosa chinensis Jacq. Var. minima Redh.)
    Tóm tắt  PDF